INEXPLICABLE

Featuring works by Cai Zebin, Dai Chenlian, Ju Anqi, Liang Ban, Liu Mengxing, Pan Jianfeng, Shi Yiran, Song Chen, Tang Bohua, Tao Yi, Wang Ji, Wu Di, Xia Qingyong, Xu Dawei, Xu Xinwu, Yan Heng, Zheng Lu, and Zhong Yunshu

Opening reception:

17 June 2017, Saturday 5-7 pm

Exhibition dates:

17 June–27 August, 2017

Monday – Sunday, 10:30 am – 7 pm